Lög og reglug. Sjúkrasjóðs

Reglugerð Sjúkrasjóðs Félags verslunar og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni.

1. gr.          Nafn sjóðsins og heimili

1.1       Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Félags verslunar og skrifstofufólks Akureyri og nágrenni, skammstafað Sjúkrasjóður FVSA.

1.2       Sjúkrasjóður FVSA er stofnaður með tilvísun til laga nr. 19, 1.maí 1979.

1.3       Sjúkrasjóður FVSA er eign FVSA. Heimili hans og varnarþing er á Akureyri.

 

2. gr.          Verkefni sjóðsins

2.1       Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs FV fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa- og dánartilvikum. Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.

2.2       Verkefni sjóðsins er enn fremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsufar.

 

3. gr.          Tekjur

3.1       Tekjur sjóðsins eru skv. kjarasamningi FVSA sbr. 7. gr. laga nr.19/1979, samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.

3.2.      Vaxtatekjur og annar arður.

3.3       Gjafir, framlög og styrkir.

3.4       Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins kann að ákveða hverju sinni.

 

4. gr.          Stjórn og rekstur

4.1       Stjórn sjóðsins er skipuð fimm mönnum og er formaður félagsins sjálfkjörinn formaður sjóðsstjórnar. Hinir fjórir stjórnarmennirnir og þrír varamenn skulu kosnir með sama hætti og stjórn FVSA og ber stjórnin ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins.

4.2       Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslureglum.

4.3       Heimilt er að fela skrifstofu FVSA fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum FVSA.

4.4       Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.

 

5. gr.          Bókhald, reikningar og endurskoðun

5.1       Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund FVSA.

5.2       Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.

5.3       Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12.gr.

5.4       Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 44.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma.

 

6. gr.          Úttekt óháðra eftirlitsaðila

6.1       Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.

6.2       Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt        þessa með ársreikningi sjóðsins.

6.3       Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv. greinum 12.8, 12.9 og 12.10.

6.4       Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv.niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund tillögu að breytingu á reglugerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

 

7. gr.          Ávöxtun sjóðsins

7.1       Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti;

a)         í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs,

b)         með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum,

c)         í bönkum eða sparisjóðum,

d)         í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins,

e)         á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11.gr.viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41.gr. laga ASÍ.

 

8.gr.           Ráðstöfun fjármuna

8.1a)    Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni.

b)         Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megintilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr. a, b og c lið greinar 7.1.

 

9. gr.          Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði

9.1       Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó gr.12.10

9.2       Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.

9.3       Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði.

9.4       Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10.gr.

9.5       Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

9.6     Félagsmenn sem eru í fullu námi geta sótt um forvarnar- og endurhæfingarstyrki,  þá þarf félagsgjald að hafa borist vegna þriggja mánaða af síðustu tólf mánuðum, þar af a.m.k. vegna eins mánaðar af síðustu sex mánuðum. Öll réttindi falla niður ef félagsgjöld hafa ekki borist vegna síðustu 6 mánaða.

9.7  Ef breytingar verða á greiddum iðgjöldum skömmu fyrir umsókn um styrkveitingu úr sjóðnum frá sjálfstætt starfandi eða fjölskyldumeðlimi rekstraraðila smærri fyrirtækja, er heimilt að stöðva greiðslu, ákveða annað viðmiðunartímabil til ákvörðunar bótafjárhæðar og að krefjast frekari gagna frá opinberum aðilum. Sama gildir um iðgjaldagreiðslur aftur í tímann og ef aðilar með stöðu sjálfstætt starfandi hafa nýlega gengið í félagið.

 

10. gr.        Samskipti sjúkrasjóða

10.1     Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði eins verkalýðsfélags, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.

10.2     Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.

 

11. gr.        Geymd réttindi

11. 1    Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda, eða af heimilisástæðum.

11.2     Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds.

 

12. gr.        Styrkveitingar

12.1     Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga (4 mánuði) að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.

12.2     Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði) að loknum     kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.

12.3     Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.

12.4     Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 400.000.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafi bóta er nánasti aðstandandi sjóðfélaga. Bótafjárhæð skal endurskoða árlega.

12.5     Daga fjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

12.6 Dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu. Stjórn sjóðsins er heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 þó ekki lægri upphæð en viðmiðunarreglur ASÍ eru hverju sinni. 

12.7     Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum lýkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.

12.8     Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- og endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar.

Greiðslu styrkja er heimilt að skerða ef félagsmaður er í hlutastarfi.

 

12.9     Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.

12.10   Stjórn sjóðsins er heimilt að ákveða rýmri reglur varðandi styrkveitingar en 9. gr. og 12. gr. kveða á um. Skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki og þær rúmist innan mats óháðra eftirlitsaðila á framtíðarstöðu sjóðsins sbr. 6.gr.Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.

12.11   Slysadagpeningar skv.grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma,þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

 

13. gr.        Lausn frá greiðsluskyldu

13.1     Ef farsóttir geisa getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

 

14. gr.        Tilhögun greiðslna úr sjóðnum

14.1     Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu FVSA og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.

14.2     Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga og aðra starfstilhögun.

14.3     Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi        almennar stjórnsýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.

14.4     Umsóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð sem tryggja réttmæti greiðslna.

 

15.gr.         Fyrning bótaréttar

15.1     Réttur til bóta eða styrkja úr sjúkrasjóði skv. reglugerð þessari fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnaðist.

 

16. gr.        Endurgreiðsla iðgjalda

16.1     Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

 

17. gr.        Upplýsingaskylda

17.1     Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með útgáfu bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins.

 

18. gr. Breytingar á reglugerðinni

18.1   Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með meirihluta greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.

18.2  Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.

Þannig samþykkt á aðalfundi FVSA þann 26. febrúar 2018 með gildistöku 26.02.2018